Chính Sách Bồi Thường Của GET Express

Có hiệu lực từ: 01/01/2021.

THUẬT NGỮ

“GET” có nghĩa là CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN GET. “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Dịch vụ của GET. “Bưu phẩm” có nghĩa là thư, gói, kiện hàng hóa được GET chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp trong hệ thống vận hành của GET. “Đơn hàng” có nghĩa là yêu cầu thực hiện Dịch vụ được Khách hàng thiết lập qua Hệ thống hoặc được viết tay dưới dạng Phiếu gửi/Phiếu yêu cầu Dịch vụ có đầy đủ thông tin về Bưu phẩm. “Dịch vụ” có nghĩa là dịch vụ liên quan việc giao nhận Bưu gửi, bao gồm: chấp nhận, vận chuyển và phát Bưu gửi bằng các phương thức khác nhau từ địa điểm do Khách hàng chỉ định đến địa điểm của người nhận. “Hệ thống” có nghĩa là phần mềm ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động hoặc website mà GET thiết lập cho việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, bao gồm tạo, quản lý, theo dõi tiến độ của Đơn hàng; thanh toán cước Dịch vụ; kiểm soát, đối chiếu dữ liệu về Bưu phẩm và cước Dịch vụ.

GIÁ TRỊ BƯU PHẨM

Giá trị Bưu phẩm (“Giá trị Bưu phẩm”) được xác định theo quy định tại Mục II này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của GET theo quy định tại Mục III dưới đây. Cho mục đích của Chính sách bồi thường này, Giá trị Bưu gửi sẽ được xác định là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho Khách hàng cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn”)(), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Khách hàng tự ghi trên Đơn hàng. () Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:

Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo phương pháp khấu trừ; hoặc Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

I. BỒI THƯỜNG BỞI GET

1 Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc, hư hỏng

GET sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình GET cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của GET. Trách nhiệm của GET chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu phẩm. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

1.1 Bưu phẩm là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác:

Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường GET sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

1.2 Bưu phẩm là vật phẩm, hàng hóa hoặc Phiếu có giá trị quy đổi:

a. Trường hợp Bưu phẩm bị mất, thất lạc:

– Trong trường hợp Khách hàng sử dụng Dịch vụ khai giá bảo hiểm bưu phẩm: Khoản tiền bồi thường GET sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng Giá trị Bưu phẩm. Nếu Giá trị Bưu phẩm cao hơn Giá trị khai giá bảo hiểm bưu phẩm thì khoản tiền bồi thường sẽ bằng Giá trị khai giá bảo hiểm bưu phẩm. Trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường sẽ không vượt quá 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng). – Trong trường hợp Khách hàng không sử dụng Dịch vụ khai giá bảo hiểm bưu phẩm: Khoản tiền bồi thường GET sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng Giá trị Bưu phẩm nhưng không vượt quá 3.000.000 VND (Ba triệu đồng).

b. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:
  • – Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu phẩm, cụ thể được xác định như sau:
  • – Hàng hóa trong bưu phẩm còn nguyên vẹn, nhưng bao bì bên ngoài bưu phẩm bị rách vỡ, ướt thùng hàng, hộp đựng hàng, rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên vẹn
  • Khoản tiền bồi thường GET sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 10% giá trị Bưu phẩm.
  • – Hàng hóa bên trong bưu phẩm bị hư hại, móp méo, bể vỡ
  • Khoản tiền bồi thường GET sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 100% giá trị Bưu phẩm.
  • – Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng: (i) GET sẽ bồi thường cho trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng mà không có nghĩa vụ phải truy cứu nguyên nhân của các hư hỏng đó. (ii) Mức độ hư hỏng của Bưu gửi và Giá trị Bưu gửi sẽ do GET có toàn quyền xác minh và quyết định.
c. Trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu phẩm:

(i) Trường hợp xảy ra mất, thất lạc một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu phẩm: Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau: Khoản tiền bồi thường = ( Khoản tiền bồi thường mất hàng được xác định theo Mục 1(b) / Tổng số sản phẩm có trong đơn hàng ) x Số lượng sản phẩm bị mất.

(ii) Trường hợp hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiển bồi thường được xác đinh theo công thức sau: Khoản tiền bồi thường = Khoản tiền bồi thường mất hàng nêu tại Mục 1(c.i) x (nhân với) mức bồi thường theo điều khoản bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng (tại Mục 1(b)).

1.3. Trường hợp chậm trễ giao phát Bưu phẩm

Trễ thời gian toàn trình đơn hàng:

Trong trường hợp Bưu phẩm được phát cho Người Nhận trễ so với thời gian toàn trình thì GET sẽ không tính Cước phí Dịch vụ của Đơn hàng bị trễ đó.

2. Không xử lý:

Nếu GET giữ (mà không thực hiện giao phát cho Người Nhận) Bưu phẩm quá 10 (mười) ngày tính từ ngày Bưu phẩm được GET nhận từ Khách hàng hoặc không phát trả Bưu phẩm cho Khách hàng hoặc thông báo cho Khách hàng lên nhận lại Bưu phẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày giao phát không thành công, thì GET sẽ bồi thường theo như chính sách mất hàng được quy định tại Mục 1(a). Quy định tại Mục 2 này không áp dụng cho trường hợp hai bên đang có tranh chấp về Đơn hàng hoặc GET trả Bưu phẩm nhưng Khách hàng từ chối nhận lại Bưu phẩm từ 03 (ba) lần trở lên.

3. Các lưu ý và quy định khác về trách nhiệm bồi thường của GET:

GET sẽ chỉ thanh toán khoản tiền bồi thường trực tiếp cho Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận khoản tiền bồi thường, Khách hàng cần phải cung cấp cho GET một thư ủy quyền hợp lệ được GET chấp nhận.

Đối với Bưu phẩm là Phiếu có giá trị quy đổi có thời hạn sử dụng thì Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường nếu thời hạn sử dụng của phiếu phải còn ít nhất là 02 (ba) tháng tính từ khi GET nhận Bưu phẩm. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường, và GET sẽ không có trách nhiệm bồi thường, nếu phiếu có giá trị quy đổi bị mất hay hư hỏng không đạt điều kiện này. Trong mọi trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng xảy ra cho Bưu phẩm, khoản tiền bồi thường sẽ không thấp hơn 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng nếu Khách hàng từ chối hoặc không phối hợp để thực hiện đồng kiểm Bưu phẩm với GET thì trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu phẩm, khoản tiền bồi thường GET phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu phẩm mà Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn chứng minh Giá trị Bưu phẩm theo quy định tại Mục II trên đây thì khoản tiền bồi thường GET phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho GET. Khách hàng từ bỏ và sẽ không thực hiện bất kỳ và mọi quyền, quyền yêu cầu, hành động chống lại GET liên quan đến tổn thất, thiệt hại gây ra cho Bưu phẩm vượt quá hạn chế trách nhiệm bồi thường của GET như nêu tại Mục I này.

II. BỒI THƯỜNG BỞI KHÁCH HÀNG

· Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho GET và giám đốc, người quản lý, nhân viên, nhà thầu, tư vấn của GET (các “Bên được bồi thường của GET”) không bị ảnh hưởng và tránh khỏi bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí (bao gồm phí pháp lý), yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi GET và các Bên được bồi thường của GET, là hậu quả của hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

Thiệt hại, hư hỏng, tổn thất, mất mát, hao hụt, trách nhiệm, yêu cầu, khiếu kiện liên quan đến Bưu phẩm đó gây ra bởi hành động hoặc việc không thực hiện một hành động nào của Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu phẩm không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Bưu phẩm không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của GET, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót; hoặc Bưu phẩm thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định của pháp luật Khách hàng vi phạm quy định pháp luật.

III. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khách hàng thừa nhận và đồng ý GET sẽ được miễn trừ trách nhiệm và sẽ vô can đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của Khách hàng và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi GET và các Bên được bồi thường của GET liên quan đến Bưu phẩm được gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến:

Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ; bị kiểm tra, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền hoặc an ninh sân bay); Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ thỏa thuận nào về sử dụng Dịch vụ của GET, hoặc bất kỳ quy định, chính sách nào của GET (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi Bưu gửi nằm ngoài phạm vi nhận vận chuyển của GET, địa chỉ giao hoặc nhận Bưu gửi không thuộc phạm vi cung ứng Dịch vụ của GET, Bưu phẩm thuộc danh mục hàng hóa không được vận chuyển qua đường hàng không; Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định hoặc theo Chính sách chăm sóc Khách hàng của GET); Hành động hoặc không thực hiện hành động nào của Khách hàng, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu phẩm không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Bưu phẩm không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của GET, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót Khách hàng không có chứng từ chứng minh Bưu phẩm bị mất hoặc hư hỏng; Khách hàng không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ); Hành động hoặc không thực hiện hành động của một bên thứ ba, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp hàng hóa bị cướp, giật; hư hỏng, mất mát gây ra bởi Người Nhận; hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng, quy cách, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp màu sắc, kích cỡ, chất liệu sản phẩm không đúng với hình ảnh, thông tin được cung cấp bởi người bán hàng hoặc nhà sản xuất; chuyến bay chậm trễ hoặc bị hủy; bị cơ quan chức năng kiểm tra trên đường vận chuyển); Đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa nằm trong Bưu phẩm; Khách hàng từ chối nhận lại Bưu gửi hoặc GET không liên hệ được với Khách hàng sau khi GET đã thực hiện giao trả lại Bưu phẩm ít nhất 03 (ba) lần. Trong trường hợp này, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng GET sẽ có quyền giữ Bưu phẩm trong vòng 03 (sáu) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau khoảng thời gian này, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng đã từ bỏ mọi quyền và quyền yêu cầu và GET sẽ được miễn trừ khỏi mọi yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện liên quan đến Bưu phẩm. Trong trường hợp một phần thiệt hại, tổn thất xảy ra do Khách hàng vi phạm, Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ từ bỏ quyền yêu cầu đối với, và GET sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho, phần thiệt hại, tổn thất tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách hàng gây ra. Bưu phẩm đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận Bưu phẩm. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.

Get in touch